ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGVOORWAARDEN

ARVEM B.V.

Artikel 1 : Toepasselijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle van Arvem uitgaande aanbiedingen en elke met Arvem gesloten overeenkomst.

Afwijkende voorwaarden van anderen zijn alleen verbindend indien deze vooraf door de directie van Arvem schriftelijk hebben bevestigd.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden de algemene voorwaarden van anderen slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden; in geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren deze voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1 Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend; overeenkomsten binden Arvem slechts nadrukkelijke schriftelijke bevestiging door haar directie. Indien een vrijblijvend aanbod zijdens Arvem wordt aanvaard door anderen, behoudt Arvem 2 werkdagen na ontvangst van een dergelijke aanvaarding het recht haar aanbod te herroepen.

2.2. Indien een bevestiging door Arvem wordt gezonden aan de Koper, dient de laatste zorg te dragen voor het terugzenden van een voor akkoord getekende kopie van de bevestiging binnen 10 dagen na verzending van de bevestiging door Arvem.

2.3. Na overschrijding van deze termijn zal de overeenkomst geacht worden tot stand te zijn gekomen in overeenstemming met de schriftelijke bevestiging als bedoeld in lid 1, zelfs indien deze mocht afwijken van telefonische, telegrafische en/of mondelinge bestellingen en/of opdrachten, tenzij Arvem binnen de bepaling van artikel 11 van deze voorwaarden de overeenkomsten als ontbonden wenst te beschouwen.

2.4 Wijzingen in de overeenkomst kunnen slechts met uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaardingen door Arvem met de koper worden overeengekomen.

Artikel 3 : Prijzen

3.1 Alle opgegeven prijzen zijn excl. BTW, terwijl deze worden vastgesteld naar de op de dag van verzending bij Arvem algemeen geldende prijzen, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende grondstofprijzen, invoerrechten en soortgelijke heffingen, uitvoerrechten in het gebied van oorsprong, vrachttarieven, verzekeringspremies, belastingen en anderen (overheids)lasten.

3.3. Indien in een of meerdere in lid 2 genoemde factoren wijzigingen optreden, voordat de levering heeft plaats gevonden, is Arvem gerechtigd de genoemde prijzen overeenkomstig het in lid 1 bepaalde opnieuw vast te stellen op billijke wijze, hetgeen plaatsvindt te harer beoordeling.

3.4 Bij elke overeenkomst zal herziening van de koersen in een of meer valuta waarop de totstandkoming en/of uitvoering van die overeenkomst gebaseerd is, Arvem naar keuze het recht geven de prijs overeenkomstig de valutawijziging te wijzigen dan wel de overeenkomst, althans een gedeelte van de overeenkomst, te annuleren.

Artikel 4 : Feitelijke levering

4.1 Produkten die blijkens de overeenkomst franco aan huis en/of magazijn koper worden geleverd, reizen voor risico en rekening van Arvem met uitzondering van het bepaalde in artikel 6. lid 2 van deze voorwaarden. Daarenboven is het risico van molest steeds voor

4.2. Produkten die anders dan franco worden geleverd, reizen geheel voor rekening en risico van de koper. Deze dient dit risico behoorlijk te verzekeren.

4.3 Ook indien Arvem zelf het vervoer verzorgt, brengt dit geen wijzigingen in het onder lid 1 van dit artikel bepaalde.

4.4. In alle gevallen is de koper verplicht de geleverde produkten in ontvangst te nemen en direct te lossen.

4.5 Produkten, die niet in ontvangst zijn genomen uiterlijk binnen 3 uur nadat zij ter aflevering aan de koper of een door hem aangewezen derde zijn aangeboden, worden op de plaats daartoe aangewezen volgens de overeenkomst en/of de wet en/of het algemene gebruik door Arvem opgeslagen voor rekening en risico van koper.

4.6 In de gevallen dat produkten worden afgeleverd onder de condities C.I.F. of F.O.B of andersluidende internationale condities wordt voor de uitleg van deze condities aansluiting gezocht bij het bepaalde in de Incoterms 1990, behoudens de gevallen dat de Incoterms van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen bevatten.

4.7 In het kader van door Arvem te verrichten leveringen is zij gerechtigd tot doorberekening van de navolgende kosten:

ordergrootte kosten

> € 125,= franco levering

< € 125,= vrachtkosten € 7,95 ex btw

Deelleveringen op verzoek van de koper worden in het kader van de doorberekening van de kosten als afzonderlijke orders met bijbehorende grootte beschouwd. Kosten van transport per expres zijn eveneens voor rekening en risico van de koper.

4.8 Voor wederverkopers kunnen andere orderkosten in rekening worden gebracht. Dit kan per order / ordergrootte verschillen

4.9 Monsterleveringen, ook wel genoemd zichtlevering vinden uitsluitend plaats met inachtneming van een termijn van ten hoogste 60 dagen. De kosten van transport, waaronder begrepen zowel toezending als retourzending, komen voor rekening van de wederpartij c.q. koper. Retourzendingen zonder aankondiging geschieden voor risico van de wederpartij.

Artikel 5: Hoeveelheid

5.1 Indien geen uitdrukkelijk bepaalde en/of verder gespecificeerde hoeveelheid produkt is overeengekomen, mogen de feitelijk geleverde hoeveelheden een afwijking tot 5% van de overeengekomen hoeveelheid vertonen, zonder dat enige verrekening van meer- en/of minderprijzen tussen partijen zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6 : Kwaliteit

6.1 Arvem levert de producten volgens de omschrijving en de kwaliteit als in de schriftelijke overeenkomst omschreven. Indien in de overeenkomst omtrent de kwaliteit van de door Arvem te leveren producten niets is vermeld, zal geleverd worden overeenkomstig de in de branche gebruikelijke kwaliteitsnormen.

6.2 Arvem is niet aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering vanaf het moment, dat de produkten haar magazijn of een ander bij haar of bij een derde op dat moment in gebruik zijnde opslag- en/of afvoerplaats hebben verlaten.

6.3 De aan de koper getoonde monsters of modellen getoond in catalogi, getoond op afbeeldingen, of beschrijven, alsmede materiaalgegevens, gewichtsspecificaties, proefelementen en/of kleurstalen, kunnen slechts geacht worden de te leveren produkten bij benadering te omschrijven, zonder dat de produkten daaraan exact behoeven te beantwoorden.

6.4 Arvem behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de produkten aan te brengen, voor zover deze dienen om de produkten aan de nieuwste stand van de techniek aan te passen, alsmede afwerking aan te brengen ten behoeve van verpakking.

Artikel 7 : Verpakking

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijzen alle opgegeven verpakkingen inbegrepen, terwijl voor door de koper gewenste afwijkende verpakkingen een extra bedrag in rekening kan worden gebracht. Stempels en clichés, gebruikt ten behoeve van de afwijkende verpakking, blijven eigendom van Arvem, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Verpakkingen voor zover hiervoor uitdrukkelijk statiegeld in rekening gebracht, kunnen – mits franco en in goede staat verkerend – binnen 1 maand aan Arvem retour worden gezonden en tegen betaling van de berekende prijs door Arvem retour worden genomen.

Artikel 8 : Levertijd

8.1 De door Arvem opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak dan ook verplicht Arvem jegens de koper niet tot enigerlei vergoeding van door de koper of door derde eventueel geleden schade, noch ook verkrijgt de koper daartoe enig recht tot ontbinding der overeenkomst, of tot opschorting van de nakoming van enige verplichting, welke de koper mocht rusten uit hoofde van de betrokken, dan wel een andere tussen partijen bestaande overeenkomst.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is Arvem bevoegd een order in haar geheel, dan wel na successievelijk beschikbaar komen der produkten in gedeelte te leveren. Indien Arvem in gedeelte levert, is zij niettemin gerechtigd per faktuur, betrekking hebbende op deellevering, betaling te verlangen, overeenkomstig de bepaling van deze voorwaarden.

In geval; van levering op afroep door de koper, is de koper gehouden daadwerkelijk af te nemen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan Arvem gerechtigd het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en eventuele prijsverhogingen dientengevolge aan de koper in rekening in te brengen.

In geval van het niet-tijdig afnemen van de produkten, waaronder tevens dient te worden verstaan het niet-tijdig afroepen door de koper, is het artikel 4 lid 5 bepaalde van overeenkomstige toepassing. Daarenboven is Arvem in zulke gevallen gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel nakoming te vorderen, alsook volledige schadevergoeding.

Artikel 9 : Reclame

9.1 Controle op de hoeveelheid, de kwaliteit en de verpakking van de geleverde produkten berust bij de koper. De hoeveelheden vermeld op de vrachtbrief, afleveringsbon, ceel of ieder voor dat doel gewaarmerkt document, worden als juist erkend, tenzij terstond door de koper gebreken op het origineel en alle noodzakelijke kopieën van het desbetreffende document zijn aangetekend. De genoemde gebreken dienen door de koper tevens binnen 8 dagen gedetailleerd per aangetekende brief of telefax aan Arvem te worden bevestigd.

Reclame omtrent kwaliteit van het geleverde en/of afwijkingen van de specificaties en/of verpakkingswijze dienen eveneens uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst door de koper bij Arvem schriftelijk te zijn ingediend. Het recht van de koper vervalt, indien de gekochte produkten geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, dan wel doorgeleverd aan derden. Reclame omtrent de verpakkingswijze is niet meer mogelijk indien de verpakkingen zijn geopend.

De koper dient Arvem in de gelegenheid te stellen de producten in ongewijzigde hoedanigheid als geleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Daarenboven dient de koper Arvem in de gelegenheid te stellen om gebreke in de geleverde produkten zelf binnen een termijn van 30 dagen te (doen) herstellen.

Reclames geven de koper nimmer enig recht om betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op aftrek en/of schuldvergelijking en/of verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Produkten waaromtrent wordt gereclameerd en die zich op een andere plaats dan het magazijn van Arvem bevinden, dienen door de koper voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. De koper is verplicht in voorkomende gevallen als een goed huisvader door de produkten zorg te (doen) dragen, waarin een adequate verzekering tegen de gebruikelijke risico’s begrepen is.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

10.1 Arvem kan bij eventuele levering van ondeugdelijke produkten, nadat zodanige ondeugdelijkheid door Arvem schriftelijk is erkend, nimmer gehouden worden tot enige verdere aansprakelijkheid dan hetzij vervanging van de ondeugdelijke produkten, hetzij vergoeding van de schade tot ten hoogste de faktuurwaarde van de ondeugdelijke produkten, zulks naar keuze van Arvem.

10.2 Arvem is in het vorige lid vermelde geval nimmer aansprakelijk voor enig indirecte schade, als bijvoorbeeld bedrijfsstillegging-, vertraging-, stoornis of enig ander bedrijfs- of milieuschade uit welken hoofde of van welke aard dan ook.

10.3 Arvem is in het bijzonder nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welk wordt veroorzaakt aan, respectievelijk door de werking of niet-werking van de door Arvem geleverde producten of door ter zake in dienst van Arvem zijnd personeel en/of opdracht van Arvem werkzame personen toegebracht aan goederen en personen, welk of wie dan ook.

Voor alle schade en kosten als in lid 1, 2 en 3 van dit artikel bedoeld, is de koper aansprakelijk en deze vrijwaart Arvem voor alle aanspraken die derden ter zake jegens Arvem geldend mochten maken.

Indien door Arvem uit hoofde van met haar schriftelijk aangegane garantieverplichtingen wordt overgegaan tot vervanging van de door Arvem geleverde produkten, is de koper gehouden het te vervangen produkt aan Arvem ter beschikking te stellen. De termijn waarbinnen Arvem gehouden is tot vervanging over te gaan, vangt eerst aan zodra zij de beschikking heeft over de te vervangen produkten.

Bovenstaande bepalingen gelden tenzij hiervan door Arvem uitdrukkelijk schriftelijk, bijvoorbeeld door het verstrekken van een garantieverklaring, is afgeweken en behoudens de gevallen dat schade en kosten zijn te wijten aan grove schuld of door opzet van Arvem.

Indien Arvem producten levert die grotendeels door derden zijn geproduceerd, kan Arvem – niettegenstaande de door haar uitdrukkelijk schriftelijk gegeven garantie als bedoelt in het voorgaande lid – geen garantie aan de koper verstrekken met betrekking toe de kwaliteit en/of de goede werking van deze producten, dan de garantie die Arvem van haar leverancier heeft gekregen.

Artikel 11 : Ontbinding

11.1 Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet van Arvem kan worden gevergd – daaronder mede begrepen het geval, dat Arvem door haar eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe – niet tot levering in staat wordt gesteld – zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van de voortduren van die omstandigheden. Mocht verlenging van de levertijd naar het oordeel van Arvem meer gaan belopen dan 3 maanden, dan wel voorzienbaar dat de nakoming geheel onmogelijk zal zijn, dan is Arvem gerechtigd de overeenkomst geheel, dan wel voor het nog niet uitgevoerde deel te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden jegens de koper of jegens derden. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de koper een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.

11.2 In geval van niet-nakoming door de koper van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zal Arvem naar haar keuze steeds bevoegd zijn de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, dan wel nakoming te vorderen onverminderd haar aanspraken op schadevergoeding, terwijl zij alsdan voorts bevoegd is alle andere met betrokken koper tot stand gekomen overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, onder de gelijke voorwaarden te ontbinden.

11.3 Iedere ontbinding, om welke reden dan ook, heeft steeds de terstond opeisbaarheid van al het aan Arvem BV verschuldigde tengevolge.

Artikel 12 : Betaling

12.1 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder de kosten van wisselen bankkosten, zijn voor rekening van de koper.

12.2 Indien binnen 14 dagen na faktuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Arvem zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, het recht 1% rente over het faktuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 dagen of gedeelte daarvan dat betaling van het ingevolge dit artikel verschuldigde na verloop van de termijn van 14 dagen achterwege is gebleven.

Afwijkende betalingstermijnen kunnen schriftelijk worden overeengekomen, doch bij overschrijding van deze andersluidende termijnen treedt eveneens van rechtswege – zonder dat hiervoor enige nadere verklaring, dan wel ingebrekestelling is vereist – het bepaalde in lid 2 van dit artikel in werking.

De betaling van de faktuur bedragen dient telkens zonder korting, dan wel schuldvergelijking, dan wel verrekening te geschieden.

Wanneer Arvem het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen hieraan verbonden volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – geheel voor rekening van de desbetreffende raadsman. In ieder geval zal een vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten steeds en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de koper verschuldigd zijn van 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 800.--.

Arvem behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten leveringen, dan wel onder rembours te leveren.

Arvem is gerechtigd – indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat – leveringen op te schorten c.q. niet uit te voeren, zolang door de koper niet voldoende zekerheid voor de betaling van openstaande fakturen – ongeacht of deze fakturen betrekking hebben op andere overeenkomsten – is gesteld. Indien de koper betreffende zekerheid niet stelt binnen 30 dagen nadat Arvem haar verlangen daartoe te zijnen kennis heeft gebracht, wordt zulks een omstandigheid geacht te zijn in de zin van artikel 11 lid 1 van deze voorwaarden.

Artikel 13 : Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van Arvem geleverde producten gaat eerst over op de koper, zodra deze alles heeft voldaan aan Arvem terzake van de levering van die produkten verschuldigd is, daaronder begrepen de koopprijs en eventuele kosten en rente.

Indien de koper de produkten heeft doorgeleverd voordat de eigendom aan hem is overgedragen, wordt de afnemer van de koper houder van de produkten ten opzichte van Arvem; de koper is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij doorlevering kenbaar te maken, alsmede Arvem van deze doorlevering onverwijld in kennis te stellen.

De houder van de in het voorgaande lid bedoelde doorgeleverde produkten, moet op eerste aanmaning van Arvem de plaats aanwijzen, waar de betrokken produkten zijn opgeslagen en Arvem in staat stellen tot het terugnemen van de producten.

Zolang de eigendom niet op de koper is overgedaan mag deze de produkten niet verpanden, in enigerlei vorm tot zekerheid overdragen of aan derden enigerlei ander recht daarop te verlenen.

Indien de koper onverhoopt niet aan een van zijn verplichtingen kan voldoen, is Arvem bevoegd om de door haar geleverde producten waarvoor geen volledige betaling is verkregen, als haar eigendom op te vorderen, zowel onder de koper als bij derden, in geval van doorlevering als vorenbedoeld. De koper zal door Arvem met het oog op de terugneming van de producten worden gecrediteerd voor de waarde die naar beoordeling van Arvem aan die producten moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, op welke verschuldigheid het in artikel 12 lid 5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is onverminderd het recht op vergoeding van een ander voor Arvem voortvloeiende schade.

Indien de koper de geleverde, doch nog niet betaalde producten bewerkt en/of verwerkt en/of voor zijn rekening door derden doet bewerken en/of verwerken blijft Arvem eveneens eigenaar van de bewerkte en/of verwerkte producten ongeacht of door vorenbedoelde be- en/of verwerking een ander product ontstaat.

Artikel 14 : Handelsnaam en handelsmerk

14.1 De koper verbindt zich jegens Arvem generlei handelsnamen, modellen, nummers, tekens of andere aanduidingen op enigerlei door Arvem in de handel gebrachte produkten, alsook op door Arvem aan koper ter beschikking gestelde reclame- en/of promotieartikelen aan te brengen, noch zodanige aanduidingen te verwijderen en/of te wijzigen, behoudens hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, dan na voorafgaand overleg met en uitdrukkelijk verkregen schriftelijke toestemming van Arvem.

Het is de koper toegestaan op door Arvem in de handel gebrachte produkten, dan wel op de door Arvem aan de koper ter beschikking gestelde reclame- en/of promotiematerialen een aanduiding met zijn eigen handelsnaam en/of zijn verkoopprijzen aan te brengen, mits de merknamen en soortaanduidingen die op betreffende produkten en materialen reeds voor levering zijn aangebracht, duidelijk kenbaar en leesbaar blijven.

Indien de koper door Arvem in de handel gebrachte produkten verder bewerkt en/of verwerkt in zijn eindprodukten en/of halffabrikaten is het de koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arvem niet toegestaan de handelsnaam en/of handelsmerken van deze door Arvem in de handel gebrachte produkten bij of op kopers produkten reclame- en/of promotiematerialen te vermelden.

Arvem behoudt zich alle auteursrechten, alsmede de modelrechten op de door haar geleverde produkten voor.

Artikel 15 : Competentieregeling en toepasselijk recht.

Ten aanzien van geschillen deze voorwaarden en/of rechten en plichten van betrokkenen bij overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn betreffende, zal uitsluitend de volgens de regels van absolute competentie aangewezen rechter in het Arrondissement Den Haag bevoegd zijn van deze geschillen kennis te nemen.

Op alle transacties en overeenkomsten en geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

15.3 De koper kiest ter uitvoering van overeenkomsten, alsook voor de toepassing van het in dit artikel gesteld, onherroepelijke domicilie aan het adres waar hij op het moment van terugzending van de voor akkoord getekende kopie van de bevestiging als bedoelt in artikel 1 lid 2, gevestigd is.

Hillegom, 1 Maart 2010